SIBAF 2015

Workshop a seminár

19. máj 2015 Austria Trend Hotel Bratislava

 

Zaregistrujte sa na http://registracia.sibaf.sk

 

Miestnosť A


8.50 – 9.05 Otvorenie / koncept a organizačné pokyny


9.15 – 10.30
Poistné udalosti neživotné poistenie
Zadretie motora automobilov ako následok škodovej udalosti.
Marek Vereb, QBE Insurance
Martin Filla, HDI Versicherung
Podpoistenie nehnuteľnosti a jeho následky
Martin Fučík, Generali Poisťovňa


10.30 – 11.15 Prestávka / Networking


11.15 – 12.15
Zodpovednosť fi nančného sprostredkovateľa poistenia
Pochybenia, ktoré môžu viest k vzniku nároku na náhradu škody zo strany klienta.
Význam informačnej povinnosti pre sprostredkovateľa.
Odporučenie sprostredkovateľa, zásadný bod informačnej povinnosti.
Ivan Loula, AIG Europe, Oliver Borko, Assure


12.15 – 13.15 Obed


13.15 – 14.45
Výstavba, Financovanie, Poistenie, Riziká v Developmente

Vplyv hypotekárneho trhu na dopyt po bývaní.
Scenáre možného vývoja dostupnosti hypoték v budúcnosti.
Poistenie fi nancovanej nehnuteľnosti – čo zobrať do úvahy.
Developerský v projekt v praxi (jeho riziká a poistenie)
Juraj Suchánek, Inštitút urbánneho rozvoja
Ľuboš Čema, IURIS INVEST
Ján Porazík, SOPHISTIC Pro Finance
Marian Bátovský, QBE Insurance


14.45 – 15.15 Prestávka


15.15 – 16.15
Zaujímavé judikáty slovenských súdov z poistného trhu

Vysvetlenie a diskusia o judikátoch týkajúcich sa slovenského poistného trhu.
Pavol Rohutný, AK Rohutný a spol.


 

Miestnosť B


8.50 – 9.05 Otvorenie / koncept a organizačné pokyny


9.15 – 10.30
Systém internej kontroly SFA

Identifi kácia kľúčových bodov – rizík, SFA
Nastavenie efektívneho systému internej
kontroly a jeho uplatňovanie (malá, veľká fi rma)
Vladimír Matuščin, INSIA


10.30 – 11.15 Prestávka / Networking


11.15 – 12.15
Mediálna komunikácia sprostredkovateľa poistenia

Mediálna prítomnosť makléra, má zmysel?
Ako sa prezentovať v médiách?
Ako pracovať s pretlakom informácií v médiách
Ľuboslav Kačalka, TREND,
Zuzana Voštenáková, opoistení.sk,
Richard Jajcay, TASR


12.15 – 13.15 Obed


13.15 – 14.45
Poisťovací maklér vyberá poisťovacieho makléra

Defi novanie oblastí, ktoré sú dôležité z pohľadu klienta pri výbere poisťovacieho makléra
Kritériá klienta na výber poisťovacieho makléra
Michal Bučko, Broker House


14.45 – 15.15 Prestávka


15.15 – 16.15
Kto je poisťovací maklér?

Čo charakterizuje poisťovacieho makléra ako profesiu.
Rozdiel medzi poisťovacím agentom, poradcom a maklérom.
Legislatívne členenie sprostredkovateľov poistenia a ich súvis s profesiou poisťovací maklér.
Martin Sinčák, SASP

Prezentácie

Systém internej kontroly u samostatného finančného agenta (SFA)

Možné pochybenia poisťovacích maklérov

Výstavba, Financovanie, Poistenie, Riziká v Developmente

Zadretie motora automobilov ako následok škodovej udalosti

Podpoistenie nehnuteľnosti a jeho následky

Zodpovednosť finančného sprostredkovateľa poistenia

Developerský projekt a súvisiace riziká

Retailové hypotéky ako riziko pre developerov
 

Zo života SASP
Sme v Jasnej, na workshopoch & seminároch SIBAF. Pozrite sa, ako prebiehajú Dnes, 28. apríla, od rána prebieha konferencia ďalší cyklus odborného vzdelávania pre sprostredkovateľov poistenia SIBAF workshopy & semináre 2016 a portál oPoistení.sk na tomto podujatí, ako mediálny partner, nemôže chýbať. Zasnežená príroda mnohých v ranných hodinách prekvapila a tak si zúčastnení môžu užívať celý deň okrem zaujímavého programu prenášok tiež peknú prírodnú scenériu. Pozrime sa na to, ako prebiehalo jeho úvodné otvorenie a na čo sa môžu zúčastnení tešiť.
Zo života SASP
Dňa 15.3. sú zástupcovia SASP pozvaní na pracovné stretnutie k novele zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorého programom bude prezentácia názorov a pripomienok zástupcov finančného trhu k uvedenej problematike.
Zo života SASP
SIBAF 2015 sa skončil. Najlepšou poisťovňou v oblasti poistenia priemyselných a podnikateľských rizík sa tento rok stala MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko). Na druhom mieste sa umiestnila Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. a tretie miesto získala QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu. V druhej kategórii, najlepšia poisťovňa vozidiel, zvíťazila Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Na druhom mieste sa umiestnila QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu a na treťom Generali poisťovňa, a.s.
Zo života SASP
Stretnutie k predstaveniu konceptu SIBAF 2016 a zároveň vyhodnotenie výsledkov SIBAF 2015 sa uskutoční 22.3. v hoteli Austria Trend Bratislava. Hlavné body diskusie budú o zvýšení miery interakcie partnerov s účastníkmi podujatia, resp. s „poistným trhom“ v rámci komunikácie a rozšírenie programu s dôrazom na zvýšenie počtu účastníkov.
Zo života SASP
Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti poisťovníctva je súčasťou SIBAF Award a predstavuje ukážku užitočnej spolupráce s akademickým sektorom. Odborná porota tento rok udelila cenu Kataríne Rakovskej, absolventke Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty hospodárskej informatiky za prácu ”Kritické ochorenia a ich poistenie na Slovensku”.
Zo života SASP
Ocenenie Osobnosť SIBAF za celoživotný prínos pre oblasť poisťovníctva sa rozhodla Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve a Slovenská asociácia rizikového manažmentu udeliť Dušanovi Smoleňákovi, charizmatickej osobnosti, ktorá svojím pôsobením na slovenskom trhu stelesňuje podstatu existencie poistenia. Je ňou základná úloha - odhaľovať riziká, ktoré klientovi hrozia a ochrániť ho, teda poskytnúť mu poistnú ochranu.
Zo života SASP
Nedávno publikovaná európska Smernica o distribúcii poistenia (Insurance Distribution Directive - IDD) v Úradnom vestníku EÚ, zavádza nové pravidlá pre predaj poistenia.