Vstup novej spoločnosti do SASP

Žiadosť o členstvo v asociácii musí byť podaná písomne na adresu:
Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve
Business centrum Aruba
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava

Súčasťou žiadosti musí byť:
aj vyhlásenie, že žiadateľ spĺňa podmienky Stanov asociácie pre prijatie za jej člena a že bude dodržiavať všetky ustanovenia Stanov asociácie – vzor príloha č. 1.
Žiadosť podpisuje štatutárny zástupca spoločnosti, ktorá žiada o vstup do asociácie. Ak niektoré podmienky Stanov spoločnosť nespĺňa, musia byť tieto skutočnosti výslovne uvedené v písomnej žiadosti o členstvo v asociácii.

Prílohy k žiadosti:

  • Výpis z OR
  • Vyhlásenie, že spoločnosť má/nemá žiadny jednostranný alebo vzájomne prepojený vlastnícky vzťah s poisťovňou v rozsahu menšom alebo rovnom 10 % základného imania – vzor príloha č. 1
  • Vyhlásenie, že členovia štatutárnych orgánov spoločnosti a zamestnanci spoločnosti nie sú členmi štatutárnych orgánov poisťovne – vzor príloha č. 1
  • Vyhlásenie, že členmi štatutárnych orgánov spoločnosti nie sú členovia štatutárnych orgánov poisťovne a zamestnanci poisťovne – vzor príloha č. 1
  • Vyhlásenie, že štruktúra, fungovanie a personálne obsadenie spoločnosti nie je v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a dobrými mravmi – vzor príloha č. 1

 

Prílohu č. 1 podpisuje štatutárny zástupca spoločnosti.
Po podaní žiadosti nasleduje:
Žiadosť schvaľuje prezídium. Prezídium rozhodne dátum prijatia spoločnosti za pridruženého člena.

V období prvého roku od dátumu prijatia do asociácie pôsobí nový člen asociácie ako jej pridružený člen.

Uplynutím lehoty jedného roka sa pridružený člen automaticky stáva riadnym členom asociácie okrem prípadov:

  • kedy člen asociácie najneskôr 3 mesiace pred uplynutím jedného roku od prijatia do asociácie, neoznámi prezídiu ukončenie svojho členstva, alebo
  • ak valné zhromaždenie alebo prezídium asociácie nerozhodne o ukončení jeho členstva.


V takýchto prípadoch členstvo v asociácii zaniká dňom uvedeným v oznámení o ukončení členstva v asociácii alebo dňom uvedeným v rozhodnutí o zániku členstva v asociácii.

 

Žiadosť o členstvo / vzor (stiahnuť)

Zo života SASP
Sme v Jasnej, na workshopoch & seminároch SIBAF. Pozrite sa, ako prebiehajú Dnes, 28. apríla, od rána prebieha konferencia ďalší cyklus odborného vzdelávania pre sprostredkovateľov poistenia SIBAF workshopy & semináre 2016 a portál oPoistení.sk na tomto podujatí, ako mediálny partner, nemôže chýbať. Zasnežená príroda mnohých v ranných hodinách prekvapila a tak si zúčastnení môžu užívať celý deň okrem zaujímavého programu prenášok tiež peknú prírodnú scenériu. Pozrime sa na to, ako prebiehalo jeho úvodné otvorenie a na čo sa môžu zúčastnení tešiť.
Zo života SASP
Dňa 15.3. sú zástupcovia SASP pozvaní na pracovné stretnutie k novele zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorého programom bude prezentácia názorov a pripomienok zástupcov finančného trhu k uvedenej problematike.
Zo života SASP
SIBAF 2015 sa skončil. Najlepšou poisťovňou v oblasti poistenia priemyselných a podnikateľských rizík sa tento rok stala MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko). Na druhom mieste sa umiestnila Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. a tretie miesto získala QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu. V druhej kategórii, najlepšia poisťovňa vozidiel, zvíťazila Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Na druhom mieste sa umiestnila QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu a na treťom Generali poisťovňa, a.s.
Zo života SASP
Stretnutie k predstaveniu konceptu SIBAF 2016 a zároveň vyhodnotenie výsledkov SIBAF 2015 sa uskutoční 22.3. v hoteli Austria Trend Bratislava. Hlavné body diskusie budú o zvýšení miery interakcie partnerov s účastníkmi podujatia, resp. s „poistným trhom“ v rámci komunikácie a rozšírenie programu s dôrazom na zvýšenie počtu účastníkov.
Zo života SASP
Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti poisťovníctva je súčasťou SIBAF Award a predstavuje ukážku užitočnej spolupráce s akademickým sektorom. Odborná porota tento rok udelila cenu Kataríne Rakovskej, absolventke Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty hospodárskej informatiky za prácu ”Kritické ochorenia a ich poistenie na Slovensku”.
Zo života SASP
Ocenenie Osobnosť SIBAF za celoživotný prínos pre oblasť poisťovníctva sa rozhodla Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve a Slovenská asociácia rizikového manažmentu udeliť Dušanovi Smoleňákovi, charizmatickej osobnosti, ktorá svojím pôsobením na slovenskom trhu stelesňuje podstatu existencie poistenia. Je ňou základná úloha - odhaľovať riziká, ktoré klientovi hrozia a ochrániť ho, teda poskytnúť mu poistnú ochranu.
Zo života SASP
Nedávno publikovaná európska Smernica o distribúcii poistenia (Insurance Distribution Directive - IDD) v Úradnom vestníku EÚ, zavádza nové pravidlá pre predaj poistenia.