Spolupráca SASP s poisťovňami

Za veľmi dôležité považuje Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve rozvíjanie korektných a vzájomne užitočných vzťahov medzi členmi asociácie navzájom ako aj medzi maklérmi a poisťovňami. SASP nadviazala veľmi dobré vzťahy s takmer všetkými poisťovňami na Slovensku. Členovia SASP poskytujú na svojich zasadnutiach priestor poisťovniam na prezentáciu ich nových produktov, služieb, zámerov a stratégií a na vzájomnú výmenu informácií a názorov.

Uskutočnili sa viaceré spoločné stretnutia predstaviteľov a členov Slovenskej asociácie poisťovní a Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve, na ktorých sa vyšpecifikovali najmä otázky a formy čo najefektívnejšej spolupráce a výmeny informácií medzi oboma stranami, riešili sa viaceré legislatívne a daňové otázky. Výrazne sa zvýšili produktívne kontakty medzi oboma asociáciami i kontakty SASP s jednotlivými poisťovňami.

Spolupráca oboch asociácií je veľmi dobrá. Pracuje sa na vytváraní zásad spolupráce poisťovacích maklérov a poisťovní, úprave štandardných obchodných podmienok a technických podkladov (vrátane štandardizácie textu zmluvy o spolupráci medzi maklérom a poisťovňou a rôznych typov dotazníkov), pričom sa kladie dôraz najmä na zvyšovanie úrovne i kvality poskytovaných služieb. Na úrovni generálnych tajomníkov oboch asociácií prebieha účinná výmena aktuálnych informácií a operatívne sa riešia otázky spoločného záujmu.

Zo života SASP
Sme v Jasnej, na workshopoch & seminároch SIBAF. Pozrite sa, ako prebiehajú Dnes, 28. apríla, od rána prebieha konferencia ďalší cyklus odborného vzdelávania pre sprostredkovateľov poistenia SIBAF workshopy & semináre 2016 a portál oPoistení.sk na tomto podujatí, ako mediálny partner, nemôže chýbať. Zasnežená príroda mnohých v ranných hodinách prekvapila a tak si zúčastnení môžu užívať celý deň okrem zaujímavého programu prenášok tiež peknú prírodnú scenériu. Pozrime sa na to, ako prebiehalo jeho úvodné otvorenie a na čo sa môžu zúčastnení tešiť.
Zo života SASP
Dňa 15.3. sú zástupcovia SASP pozvaní na pracovné stretnutie k novele zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorého programom bude prezentácia názorov a pripomienok zástupcov finančného trhu k uvedenej problematike.
Zo života SASP
SIBAF 2015 sa skončil. Najlepšou poisťovňou v oblasti poistenia priemyselných a podnikateľských rizík sa tento rok stala MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko). Na druhom mieste sa umiestnila Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. a tretie miesto získala QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu. V druhej kategórii, najlepšia poisťovňa vozidiel, zvíťazila Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Na druhom mieste sa umiestnila QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu a na treťom Generali poisťovňa, a.s.
Zo života SASP
Stretnutie k predstaveniu konceptu SIBAF 2016 a zároveň vyhodnotenie výsledkov SIBAF 2015 sa uskutoční 22.3. v hoteli Austria Trend Bratislava. Hlavné body diskusie budú o zvýšení miery interakcie partnerov s účastníkmi podujatia, resp. s „poistným trhom“ v rámci komunikácie a rozšírenie programu s dôrazom na zvýšenie počtu účastníkov.
Zo života SASP
Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti poisťovníctva je súčasťou SIBAF Award a predstavuje ukážku užitočnej spolupráce s akademickým sektorom. Odborná porota tento rok udelila cenu Kataríne Rakovskej, absolventke Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty hospodárskej informatiky za prácu ”Kritické ochorenia a ich poistenie na Slovensku”.
Zo života SASP
Ocenenie Osobnosť SIBAF za celoživotný prínos pre oblasť poisťovníctva sa rozhodla Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve a Slovenská asociácia rizikového manažmentu udeliť Dušanovi Smoleňákovi, charizmatickej osobnosti, ktorá svojím pôsobením na slovenskom trhu stelesňuje podstatu existencie poistenia. Je ňou základná úloha - odhaľovať riziká, ktoré klientovi hrozia a ochrániť ho, teda poskytnúť mu poistnú ochranu.
Zo života SASP
Nedávno publikovaná európska Smernica o distribúcii poistenia (Insurance Distribution Directive - IDD) v Úradnom vestníku EÚ, zavádza nové pravidlá pre predaj poistenia.