Profil a ciele

 

  Začiatky vzniku profesijnej organizácie sprostredkovateľov poistenia siahajú do roku 1995, keď bola 5. októbra založená Slovenská asociácia maklérov v poisťovníctve. Založilo ju vtedy 10 maklérskych spoločností. Na základe uznesenia mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa             7. októbra 2005 sa organizácia pretransformovala na Slovenskú asociáciu sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP). V súčasnosti má SASP 32 riadnych a 2 pridružených členov. Asociácia združuje najvýznamnejších sprostredkovateľov neživotného poistenia, ktorí pôsobia na Slovensku.

  SASP je nezávislá profesijná organizácia a jej členovia nemajú väzby na tvorcov finančných produktov. Stoja vždy na strane klienta a ich cieľom je zabezpečiť im najvyhovujúcejšie poistné podmienky. Poskytovanie kvalitného a odborného servisu patrí dlhodobo k základným princípom činnosti sprostredkovateľov neživotného poistenia, a tak ju chápe aj SASP. Presadzovanie tejto filozofie je vyjadrené aj Kódexom etiky poisťovacieho makléra, ktorý asociácia prijala.  SASP je taktiež dôveryhodným partnerom pre štátne inštitúcie – Ministerstvo financií SR, Národnú banku Slovenska, atď. Asociácia reprezentuje svojich členov smerom k partnerským organizáciám ako Slovenská asociácia rizikového manažmentu (SARM) a Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO). Členom SASP poskytuje odborné poradenstvo formou školení, seminárov a workshopov.

 

Hlavné oblasti činnosti, na ktoré sa SASP zameriava:

•reprezentácia činnosti poisťovacieho makléra

•budovanie a zlepšovanie vzťahov so všetkými subjektami poisťovacieho trhu

•modifikácie a vytváranie príslušnej legislatívy

•rozvoj a skvalitňovanie spolupráce s poisťovňami

•skvalitňovanie vzťahov s nečlenskými poisťovacími maklérskymi spoločnosťami

•vytváranie dlhodobých a vzájomne prospešných kontaktov s poisťovacími    

sprostredkovateľmi a obdobnými asociáciami v zahraničí

•publikačné aktivity a vzťahy s masovo-komunikačnými prostriedkami

•školiace aktivity a informačné služby

  SASP už na počiatku svojej existencie nadviazala kontakt s Európskou federáciou sprostredkovateľov v poistení a zaistení - BIPAR (Bureau International des Producteurs d´Assurances & de Réassurances - The European Federation of Insurance Intermediaries) so sídlom v Bruseli             s cieľom získavania širšieho prehľadu o medzinárodných trendoch v tejto oblasti. Od roku 1997 je SASP riadnym členom BIPAR.

Zo života SASP
Sme v Jasnej, na workshopoch & seminároch SIBAF. Pozrite sa, ako prebiehajú Dnes, 28. apríla, od rána prebieha konferencia ďalší cyklus odborného vzdelávania pre sprostredkovateľov poistenia SIBAF workshopy & semináre 2016 a portál oPoistení.sk na tomto podujatí, ako mediálny partner, nemôže chýbať. Zasnežená príroda mnohých v ranných hodinách prekvapila a tak si zúčastnení môžu užívať celý deň okrem zaujímavého programu prenášok tiež peknú prírodnú scenériu. Pozrime sa na to, ako prebiehalo jeho úvodné otvorenie a na čo sa môžu zúčastnení tešiť.
Zo života SASP
Dňa 15.3. sú zástupcovia SASP pozvaní na pracovné stretnutie k novele zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorého programom bude prezentácia názorov a pripomienok zástupcov finančného trhu k uvedenej problematike.
Zo života SASP
SIBAF 2015 sa skončil. Najlepšou poisťovňou v oblasti poistenia priemyselných a podnikateľských rizík sa tento rok stala MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko). Na druhom mieste sa umiestnila Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. a tretie miesto získala QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu. V druhej kategórii, najlepšia poisťovňa vozidiel, zvíťazila Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Na druhom mieste sa umiestnila QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu a na treťom Generali poisťovňa, a.s.
Zo života SASP
Stretnutie k predstaveniu konceptu SIBAF 2016 a zároveň vyhodnotenie výsledkov SIBAF 2015 sa uskutoční 22.3. v hoteli Austria Trend Bratislava. Hlavné body diskusie budú o zvýšení miery interakcie partnerov s účastníkmi podujatia, resp. s „poistným trhom“ v rámci komunikácie a rozšírenie programu s dôrazom na zvýšenie počtu účastníkov.
Zo života SASP
Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti poisťovníctva je súčasťou SIBAF Award a predstavuje ukážku užitočnej spolupráce s akademickým sektorom. Odborná porota tento rok udelila cenu Kataríne Rakovskej, absolventke Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty hospodárskej informatiky za prácu ”Kritické ochorenia a ich poistenie na Slovensku”.
Zo života SASP
Ocenenie Osobnosť SIBAF za celoživotný prínos pre oblasť poisťovníctva sa rozhodla Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve a Slovenská asociácia rizikového manažmentu udeliť Dušanovi Smoleňákovi, charizmatickej osobnosti, ktorá svojím pôsobením na slovenskom trhu stelesňuje podstatu existencie poistenia. Je ňou základná úloha - odhaľovať riziká, ktoré klientovi hrozia a ochrániť ho, teda poskytnúť mu poistnú ochranu.
Zo života SASP
Nedávno publikovaná európska Smernica o distribúcii poistenia (Insurance Distribution Directive - IDD) v Úradnom vestníku EÚ, zavádza nové pravidlá pre predaj poistenia.