Pripomienkujeme zákony

V súčasnosti sú v pripomienkovom konaní tri novely zákonov, ktoré sa týkajú našej oblasti pôsobenia.  Legislatívna rada SASP sa nimi intenzívne zaoberá a spoločne sme pripravili pripomienky k všetkým trom – k Zákonu o dohľade nad finančným trhom, Zákonu o dani z príjmov a k Zákonu o finančnom sprostredkovaní.  Dúfame, že aspoň niektoré z nich bude ministerstvo akceptovať. Naše pripomienky boli totiž riadne argumentačne podložené.

Pripomienkujeme novelu zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve

Na začiatku júna predložilo MF SR na pripomienkovanie návrh novely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorý upravuje podmienky registrácie agentov a podriadených agentov. Významné zmeny sa týkajú najmä spôsobu realizácie odborného vzdelávania a odmeňovania sprostredkovateľov poistenia. Legislatívna sekcie SASP vedená Vladimírom Matuščinom a Evou Juristovou v spolupráci s členmi asociácie pripravili za našu stranu zásadné pripomienky. Podľa nášho názoru návrh nerieši efektívne prácu poisťovacích maklérov (sprostredkovateľov poistenia v segmente firiem). Ďalším krokom budú jednania s MF SR a predloženie „ostrej“ novely zákona do pripomienkového konania. Celý proces legislatívnych zmien pozorne sledujeme a sme jeho aktívnym účastníkom.

Príprava novely zákona o o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve

Na príprave novely zákona o o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve sa podieľa aj SASP
...čítať viac

Novela zákona o bankách

Novela zákona 186/2009 vykonaná cez článok IX. zákona c. 132/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
...čítať viac

Novela zákona o ochrane osobných údajov

Novela zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov z 30.04.2013
...čítať viac

S účinnosťou od 01.07.2012 je platná novela zákona o PZP č. 381/2001 Z.z.

...čítať viac

Od 2.apríla 2010 je platná novela zákona 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finačnom poradenstve.

...čítať viac

ZÁKON 186/2009 Z.z. O FINANČNOM SPROSTREDKOVANÍ A FINANČNOM PORADENSTVE

...čítať viac

PREHĽAD ZÁKONOV A VYHLÁŠOK Z OBLASTI POISŤOVNÍCTVA

...čítať viac
Zo života SASP
Sme v Jasnej, na workshopoch & seminároch SIBAF. Pozrite sa, ako prebiehajú Dnes, 28. apríla, od rána prebieha konferencia ďalší cyklus odborného vzdelávania pre sprostredkovateľov poistenia SIBAF workshopy & semináre 2016 a portál oPoistení.sk na tomto podujatí, ako mediálny partner, nemôže chýbať. Zasnežená príroda mnohých v ranných hodinách prekvapila a tak si zúčastnení môžu užívať celý deň okrem zaujímavého programu prenášok tiež peknú prírodnú scenériu. Pozrime sa na to, ako prebiehalo jeho úvodné otvorenie a na čo sa môžu zúčastnení tešiť.
Zo života SASP
Dňa 15.3. sú zástupcovia SASP pozvaní na pracovné stretnutie k novele zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorého programom bude prezentácia názorov a pripomienok zástupcov finančného trhu k uvedenej problematike.
Zo života SASP
SIBAF 2015 sa skončil. Najlepšou poisťovňou v oblasti poistenia priemyselných a podnikateľských rizík sa tento rok stala MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko). Na druhom mieste sa umiestnila Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. a tretie miesto získala QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu. V druhej kategórii, najlepšia poisťovňa vozidiel, zvíťazila Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Na druhom mieste sa umiestnila QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu a na treťom Generali poisťovňa, a.s.
Zo života SASP
Stretnutie k predstaveniu konceptu SIBAF 2016 a zároveň vyhodnotenie výsledkov SIBAF 2015 sa uskutoční 22.3. v hoteli Austria Trend Bratislava. Hlavné body diskusie budú o zvýšení miery interakcie partnerov s účastníkmi podujatia, resp. s „poistným trhom“ v rámci komunikácie a rozšírenie programu s dôrazom na zvýšenie počtu účastníkov.
Zo života SASP
Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti poisťovníctva je súčasťou SIBAF Award a predstavuje ukážku užitočnej spolupráce s akademickým sektorom. Odborná porota tento rok udelila cenu Kataríne Rakovskej, absolventke Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty hospodárskej informatiky za prácu ”Kritické ochorenia a ich poistenie na Slovensku”.
Zo života SASP
Ocenenie Osobnosť SIBAF za celoživotný prínos pre oblasť poisťovníctva sa rozhodla Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve a Slovenská asociácia rizikového manažmentu udeliť Dušanovi Smoleňákovi, charizmatickej osobnosti, ktorá svojím pôsobením na slovenskom trhu stelesňuje podstatu existencie poistenia. Je ňou základná úloha - odhaľovať riziká, ktoré klientovi hrozia a ochrániť ho, teda poskytnúť mu poistnú ochranu.
Zo života SASP
Nedávno publikovaná európska Smernica o distribúcii poistenia (Insurance Distribution Directive - IDD) v Úradnom vestníku EÚ, zavádza nové pravidlá pre predaj poistenia.